อธิการบดีเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)

วันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์, และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม ระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กับ Tokai University Takanawadai Senior High School ณ ประเทศญี่ปุ่น


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/26/2018 3:53:17 PM