ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วย งานวินัยและแนะแนวอาชีพ ได้ส่งแกนนำชมรมเข้าร่วมนำเสนอการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ โดยมีสถานศึกษาระดับประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เข้าร่วมการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักในโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ภายใต้งาน"มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" ณ อิมแพคเมืองทองธานีเพื่อสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันและลดปัญหายาเสพติดอย่างได้ผลช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีทัศนคติในเชิงบวกมากขึ้น เช่น มีพฤติกรรมเกเรลดลง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถบอกต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ซึ่งเป็นปัจจัยป้องกันการใช้ยาเสพติดที่สำคัญ  

ภาพ :   งานวินัยและแนะแนวอาชีพ   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/26/2018 3:46:10 PM