นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกเทปรำถวายพระพร ชุด “พระมิ่งขวัญปวงประชานิรันดร” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11)

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการบันทึกเทปรำถวายพระพร ชุด พระมิ่งขวัญปวงประชานิรันดรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11)

การแสดงชุดนี้เป็นการผลงานสร้างสรรค์ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน กับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประพันธ์โดย อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา บรรจุเพลงโดย อาจารย์สุรพงศ์ โรหิตาจล ขับร้องโดย อาจารย์วันเพ็ญ จิตตรง และภมรรัตน์ โพธิ์สัตย์ กลุ่มดุริยางคศาสตร์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร   แสดงโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา


ภาพ :   ศราวุธ จันทรขำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ศราวุธ จันทรขำ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/24/2018 3:35:59 PM