ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เข้าร่วมงานครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา “8 ปีแห่งปัญญา สร้างสรรค์และพัฒนาสู่ชุมชน”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง  ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  

ในโอกาสครบรอบ 8 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ประจำปี 2561 โดย ศาตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้แก่ นางสุพร ทิพย์จักร์ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งได้รับชนะเลิศ อันดับที่ 2


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/18/2018 3:48:27 PM