บริการวิชาการสู่สังคม อบรมครูภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หน่วยบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพครู สู่ Thailand 4.0 : อบรมครูภาษาญี่ปุ่น 2561” ณ ห้อง CE11203 อาคารเรียนรวมและหอสมุด มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียติจาก อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ(workshops) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 ให้แก่นิสิตและครูผู้เข้าร่วมโครงการ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.ดารินทร อินทับทิม (รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)

ภาพ/ข้อมูล : นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน (เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ)

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Facebook page https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/12/2018 1:39:05 PM