ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำโครงการ เตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ TOEIC” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องการเข้าสอบ TOEIC ซึ่งเป็นการสอบที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือเลื่อนขั้นในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ แบ่งกลุ่มเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 (เรียนเฉพาะภาคเช้า) และ กลุ่มที่ 2 (เรียนทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย) เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้


  1. โครงการ TOEIC กลุ่มที่ 1 ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ รติรัตน์ หอมลา (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา CE14204 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์และอาทิตย์ รวมทั้งสิ้น 10 วัน
  2. โครงการ TOEIC กลุ่มที่ 2 ได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ สมพงษ์ รูปทรง และ อาจารย์ นฤภร แสงศรีจันทร์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เริ่มตั้งแต่ วันพุธที่ 20 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน และ อีกครั้งในวันพุธที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียน CE10302 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. รวมทั้งสิ้น 5 วัน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เบญจพร เทพสีหนู/ น.ส.สุภาพร คำรศ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง


ภาพ/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล: น.ส.สุภาพร คำรศ

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

Facebook page https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.สุภาพร คำรศ/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/11/2018 9:49:08 AM