ม.พะเยา มอบจักรยานส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ไร่เชิญตะวัน


         มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวจักรยานบนฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในวันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ได้นำจักรยานมอบให้ทางไร่เชิญตะวันใช้สำหรับปั่นจักรยานท่องเที่ยวภายในไร่ จำนวน 50 คัน

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจักรยานบนฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ไร่เชิญตะวันโมเดล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นำ ชุดองค์ความรู้ของพระอาจารย์ มหาวุฒิชัย วชิรเมธี ที่พระอาจารย์ดำเนินการในไร่เชิญตะวัน มาจัดรวบรวม และพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ซึ่งเส้นทางดังกล่าวได้นำแนวคิดของการออกกำลังกาย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผ่านเส้นทางแนวคิดของการท่องเที่ยวจิตวิญญาณ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นับเป็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่อาศัยแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยว

ในกิจกรรมของการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจักรยานบนฐานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ไร่เชิญตะวันโมเดล คณะผู้จำทำโครงการได้มาพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว จำนวน 2 เส้นทาง คือเส้นทางภายในไร่เชิญตะวัน โดยมีระยะทางทั้งสิ้น 3.9 กม ใช้เวลาอย่างน้อย 45 นาที และเส้นทางภายนอก ไร่ 15.6 กม ใช้เวลาอย่างน้อย 60 นาที ทั้งนี้ได้จัดทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยว โดยพิกัด GIS พร้อมมอบจักรยาน จำนวน 50 คัน และได้นำผู้เข้าร่วมโครงการทดลองปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปตามเส้นทางรอบไร่ดังกล่าว   


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2018 9:11:51 AM