คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและนำข้อเสนอแนะจากกรรมการมาพัฒนาการดำเนินงานในระดับหลักสูตรของคณะต่อไป  

ภาพ :    ธนรินทร์ คงเถื่อน ,อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/9/2018 11:59:23 AM