ม.พะเยา รับสมัครบุคคลเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

ม.พะเยา รับสมัครบุคคลเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาโท 22 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 10 สาขาวิชา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังนี้


รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท

1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

                - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

                - สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

                 - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่  - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

3. คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

4. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  - สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  - สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

5. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

6. คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์

  - สาขาวิชาชีววิทยา

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

8. คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  - สาขาวิชาภาษาไทย

  - สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

9. วิทยาลัยการศึกษา

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

   - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

    - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

10.วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  - สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


รายละเอียดสำหรับปริญญาเอก

1. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  - สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

2. คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4. คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  - สาขาวิชาภาษาไทย

 - สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5. วิทยาลัยการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

6. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

  - สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

 

ผู้สนใจสามารถ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th โดย

- ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้ สั่งพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระค่าสมัคร 1,000 บาท ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ภายในวันที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัครได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ

- ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คณะ/วิทยาลัย (ที่ประสงค์จะเข้าศึกษา) ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1027-3 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561


ภาพ :   ธิดาเดือน อุตยานะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/6/2018 4:35:17 PM