คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาอาจารย์สหกิจศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาอาจารย์สหกิจศึกษา โดยส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 7 ในวันระหว่างที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเจนีวา ชั้น 2 โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาอาจารย์สหกิจศึกษา และสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนเพิ่มจำนวนและสร้างเครือข่ายคณาจารย์นิเทศ ให้กับคณะฯ มากขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมในแต่ละสถาบัน


ภาพ :   นภาพร ขัติยะ ,มณมรกต บัวแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    นภาพร ขัติยะ ,มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/6/2018 4:15:05 PM