คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการนำเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง C 201-202 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการนำเสนอผลงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง C 201-202 อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย และดร.วันชาติ  นภาศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิพากษ์ผลงานดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 


ภาพ :   วิทวัส ประเสริฐศักดิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/6/2018 4:15:54 PM