มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

  วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เพื่อเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ ข้อ ที่ 12 คือการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible Consumption) มุ่งเน้นที่จะลดปริมาณขยะแบบครั้งเดียวทิ้งในร้านสะดวกซื้อ 7 -Eleven ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยมีมาตรการดังนี้

1. ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบให้เปล่า ยกเว้นเฉพาะของร้อน โดยเปลี่ยนเป็นการจำหน่าย หรือจัดเตรียมถุงให้ยืม หรือด้วยวิธีการอื่นใดตามแต่ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะได้ตกลงกับบริษัท ฯ

2. ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก โดยร้านสะดวกซื้อ 7 - Eleven จะลดราคาให้ 2 บาท สำหรับผู้ที่นำแก้วน้ำมาเอง

3. ลดปริมาณช้อน ส้อม พลาสติก และหลอดพลาสติก โดยพนักงานร้าน 7 – Eleven จะไม่ให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกโดยอัตโนมัติอีกต่อไป และถามผู้ซื้อก่อนว่าต้องการช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกหรือไม่

4. นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยต่างๆ และบริษัท ฯ จะยกเลิกภาชนะจากโฟมทั้งในร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven และร้านอื่นๆ ตลอดจนในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม  30 สถาบัน ได้ร่วมลงนามร่วมกับผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นพยาน และร่วมลงนามโดย บริษัท คิดคิด จำกัด ที่สนับสนุนการจัดทำ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพื่อใช้วัดปริมาณการลดขยะพลาสติกของนิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งของประเทศไทยให้สำเร็จลุล่วงต่อไป


ภาพ :   จีระวัฒน์ หมั่นงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    จีระวัฒน์ หมั้นงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2018 4:15:38 PM