คณาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาการใช้บริการ และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

        วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาการใช้บริการ และเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และคณะ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียน นำโดย ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี ตำแหน่งหัวหน้างานห้องสมุด นางสาวแววดาว วงค์เรือนนางสาวธิดาพร ใสคำน้อย ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ จำนวน 120 คน ได้เข้าศึกษาเรียนรู้การใช้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการ และสามารถเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การศึกษาเรียนรู้นี้อยู่ภายใต้โครงการ/ กิจกรรมของห้องสมุด โรงเรียนสาธิต

 

ภาพ :   นางสาวสุดา ใจแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2018 3:32:50 PM