โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรวดี สุริยะ หัวหน้าโครงการ และบุคลากรศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกันจัดโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 และบัดนี้ ได้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ ยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศได้ตามปกติ และสามารถสืบค้นจากระบบได้ที่

http://clm.up.ac.th/Search_Basic.aspx

 ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2018 3:03:07 PM