นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลในงาน “8 th SCiUS Forum”

วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม “8 th SCiUS Forum” ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการวมว.ทั้งหมด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งประกวดโครงงาน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับเพื่อนต่างโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัล
ดังต่อไปนี้
รูปแบบ Poster Presentation
• สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 เหรียญทอง
• สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 เหรียญเงิน
• สาขาวิชาเคมี 2 เหรียญทองแดง
• สาขาวิชาชีวะ 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง
รูปแบบ Oral Presentation
• สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 เหรียญเงิน
• สาขาวิชาเคมี 1 เหรียญเงิน
• สาขาวิชาชีวะ 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 13 เหรียญ
 

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2018 1:44:00 PM