โรงเรียนสาธิตฯ จัดพิธีประณตจิต ปูชิตคุณาจารย์ และประดับเครื่องหมายมหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม ประณตจิต ปูชิตคุณาจารย์ และประดับเครื่องหมายมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู แสดงกตัญญูกตเวทีและมอบตัวเป็นศิษย์ครู และประดับเข็มมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2018 1:29:24 PM