มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการบริการทางวิชาการและการจ้างที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการบริการทางวิชาการและการจ้างที่ปรึกษา            

  วันนี้ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. ตามที่ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีแนวทางให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาการบริการทางวิชาการและการจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจด้านการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้มีความเข้าใจ และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดประชุมซ้อมความเข้าใจในด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุขึ้น ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมพร้อมชี้แจงทำความเข้าใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  ผู้บริหาร  คณาจารย์ตัวแทนทุกคณะ เจ้าหน้าที่กองคลัง เจ้าหน้าที่พัสดุ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและสอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้จำนวนมาก ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/5/2018 10:44:43 AM