คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ University of Hong Kong

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Professor Michel Hor คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร และ Dr. Richard Wu อาจารย์คณะนิติศาสตร์University of Hong Kong ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ ของเอเชียและอันดับ 18 ของโลกโดย Times Higher Educationเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมคลินิกกฎหมายของ University of Hong Kong และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Mr. Edmond KF Lam เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกของคณะฯ ต่อไป ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/3/2018 2:23:49 PM