สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานประจำสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาล สายงานบริการสุขภาพ สังกัด ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

สัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาล สายงานบริการสุขภาพ สังกัด ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการในการสอบสัมภาษณ์นิสิตพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือก นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน ๔๗ ราย เพื่อพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พยาบาล สายงานบริการสุขภาพ สังกัด ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม บวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งนิสิตดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา “โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา” รุ่นที่ ๑ จำนวน ๔๗ ราย และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้าปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

 

 


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    จิราพร เซี่ยงฉิน   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2018 5:04:53 PM