...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและการประเมินผล สำหรับอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ “กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21” ส่งเสริมให้อาจารย์นำสื่อสมัยใหม่และเทคโนโลยีมาใช้ใน การจัดการเรียนการสอน...

        เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและการประเมินผล สำหรับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียรู้ในการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์นำสื่อสมัยใหม่และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

       โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อด รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการ
และเทคโนโลยี สำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21” ซึ่งมีอาจารย์ภายในคณะเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญและจำเป็นต่อตัวนิสิตอย่างแท้จริงต่อไป


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2018 4:58:18 PM