บรรยายพิเศษ เรื่อง “Advanced Canopy-Atmosphere-Soil Algorithm (ACASA) land surface model”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Advanced Canopy-Atmosphere-Soil Algorithm (ACASA) land surface model”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด บรรยายพิเศษ เรื่อง “Advanced Canopy-Atmosphere-Soil Algorithm (ACASA) land surface model” โดยมี ดร.มนตรี แสนวังสี กล่าวต้อนรับ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดงานวิจัยในอนาคต


ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2018 4:54:38 PM