กองกิจการนิสิตเข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยพร้อมกับหน่วยชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ " ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ” ที่อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้ได้รับเกียรติจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด โดยจังหวัดพะเยาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดขึ้น ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติและนโยบายรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน และตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตลอดมา เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติดแก่ประชาชน และเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำพลังมวลชนกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการวิ่งรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดในภาคเช้าที่บริเวณอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชน จากการตำรวจ ทหาร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2018 2:26:18 PM