คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์เครื่องมือกลาง วิทยาเขตเชียงราย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 คณะ 1 สร้างฝายชะลอน้ำ

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์เครื่องมือกลาง วิทยาเขตเชียงราย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 คณะ 1 สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขตพื้นที่ มพ.1 บริเวณโรงคัดแยกขยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง ฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์และมีความชุ่มชื่นให้กับป่าโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   กิตติธัช ตุ้ยคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2018 10:27:19 AM