การประชุมหารือประเด็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบ วัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดการประชุมหารือประเด็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือประเด็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา กับศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/28/2018 2:55:16 PM