โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561

กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีและบุคลากร และเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยนิสิต และบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบัน Southbourne School of English เมืองโบร์นมัท ประเทศอังกฤษ ดังนี้ นิสิตจำนวน 47 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 19 11 มิถุนายน 2561 บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 24 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 9 กรกฎาคม 2561 และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 9 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2 กรกฎาคม 2561


ภาพ :   สมชาย จาดศรี/ปัณณธร วุฒิปริยาธร/วรรณา เสริมสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/28/2018 2:53:04 PM