อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จาก EBSCO

         

         เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับกองบริการงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จาก EBSCO เพื่อเรียนรู้เทคนิคการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย การอบรมในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์มากกว่าหนึ่งฐานในที่เดียวให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย EBSCO Discovery Service เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในการใช้งานต่างๆ ที่ช่วยให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/25/2018 5:02:29 PM