พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG)

เมื่อวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) มณฑลคุนหมิง ประเทศจีน ในการดำเนินงานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) การอบรมสัมมนาและการอบรมระยะสั้น การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและคณาจารย์ระหว่างสถาบัน ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาของนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญาโท-เอก ณ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) ภายใต้การกำกับของ Chinese Academy of Sciences (CAS)

ในการนี้ทีมคณาจารย์และนิสิตของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.มนตรี แสนวังสี ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา อาจารย์ พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความและบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ North Edge of Tropical Area workshop (NETA) อีกด้วย


ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/22/2018 12:23:11 PM