อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมถกปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขให้ทันปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ได้มีการมอบนโยบายที่สำคัญ ในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS โดยให้มีการทำประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ นักเรียน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย เป็นต้น พร้อมให้หาแนวทางที่จะลดค่าใช้จ่ายในการสมัครให้มากที่สุดด้วย และที่สำคัญให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของระบบการคัดเลือก TCAS ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562 และคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ TCAS              ปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด จะประสานการทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 3 เดือนนับจากนี้


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / สวท.เชียงใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/20/2018 4:55:50 PM