มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายธานัท ฟูแสง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนิสิต นางสาวดวงเดือน ยะนา และบุคลากรหน่วยทุนการศึกษาฯ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา มาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีท่านสุนันทา แสงทอง อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอดีตที่ปรึกษานโยบายและแผน และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยการติดตามผลการดำเนินงานครั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกับสถาบันการศึกษา และการดูแลผู้รับทุนที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน ตลอดจนทราบปัญหา/อุปสรรค ในระหว่างการศึกษาของผู้รับทุน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    งานทุนการศึกษา   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/20/2018 11:58:08 AM