ประเมินหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ.2561

ประเมินหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ.2561

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดทำการประเมินหลักสูตรของคณะ 4 สาขาวิชา โดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ และ ดร.น้ำฝน กันมา มาเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ โดยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 5 วัน เรียงตามลำดับดังต่อไปนี้

  1. วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  2. วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.ประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  3. วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.ประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  4. วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.ประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  5. วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น.ประเมินหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ รองคณบดีฝ่ายบริหารภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล , นายขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   kittipon.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/20/2018 11:48:08 AM