โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะดำเนินโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 26 กรกฎาคม 2561 เนื่องด้วย ศูนย์บรรณสารฯ มีจำนวนทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นทุกปี และพบว่ามีทรัพยากรบางส่วนสูญหาย และไม่สามารถค้นหารายการบางส่วนได้ อันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อทำการสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่จริง และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    สำรวจทรัพยากรสารสนเทศ   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/18/2018 4:29:09 PM