คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมนิสิตนำความรู้ในห้องเรียนไปทดลองจริง พร้อมจัดการแข่งขันในกิจกรรม Design and Analysis of Variance

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ดร.พจนศักดิ์ พจนา ได้นำนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรม Mini Project ด้วยการวิเคราะห์และการออกแบบการทดลอง Design and Analysis of Variance และได้นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ EN 3301 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงาน คือ ดร. สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.จักรทอง ทองจัตุ ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายพงพันธ์ แสงเป็ก เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน โดยใช้วิธีการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง งานนี้เป็นการส่งเสริมให้นิสิตสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปทำการทดลองจริง


ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา ใจมูลมั่ง   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/15/2018 4:59:21 PM