คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินระดับหลักสูตร AUN QA ปี 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN QA หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภาพ :   UPLAW   
ข้อมูล/ข่าว :    UPLAW   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/15/2018 3:28:33 PM