คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวอนัญญา อินนุรักษ์ นางสาวสุทิวา ยืนยงกุล นิสิตสาขาวิชาจุลชีววิทยา เข้ารับรางวัลจากศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 1 อาจารย์และนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง การศึกษาความเข้มข้นของ Virragri plus ในการฆ่าเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus สถานประกอบการ บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย อาจารย์สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนิสิตที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วยภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/14/2018 4:48:14 PM