คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมในโอกาสทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พบบุคลากร ครั้งที่ 6

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมในโอกาสทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พบบุคลากร ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมในโอกาสทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์พบบุคลากร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 6) ณ ห้อง CE02401  นำโดย ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดี ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของคณะสามารถแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของคณะ เพื่อสื่อสารให้ทราบผลการทำงานของคณะผู้บริหารกับบุคลากร ประกอบไปด้วย การกล่าววิสัยทัศน์และนโยบายการบริหารงาน ผลงานที่ผ่านมาและงานที่จะดำเนินต่อไป ตลอดจนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ต่อทิศทางการบริหารงานของคณะ ซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อพัฒนา และเสริมศักยภาพด้านต่างๆ ของคณะให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 ภาพ :   พัชรินทร์ ใจข้อ   
ข้อมูล/ข่าว :    พัชรินทร์ ใจข้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/14/2018 4:45:40 PM