คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พิราบขาวเหิรฟ้า สิงหรากู่คำราม” (พัฒนานิสิตด้านวิชาการ) กิจกรรม การนำเสนอผลงาน / แข่งขันตอบปัญหานิสิตระดับปริญญาตรี (พัฒนาสังคม)

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ “พิราบขาวเหิรฟ้า สิงหรากู่คำราม” (พัฒนานิสิตด้านวิชาการ) กิจกรรม การนำเสนอผลงาน / แข่งขันตอบปัญหานิสิตระดับปริญญาตรี (พัฒนาสังคม) ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยร่วมสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 และนำเสนอบทความเรื่อง “พ่อค้าวัวต่างทางแม่กา: เรื่องเล่า ที่พัก อาชีพและความสัมพันธ์” นำเสนอโดย นายอลงกต  ภู่จีนาพันธุ์ นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรา พงษ์นิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ 

ภาพ :   มณมรกต บัวแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    มณมรกต บัวแดง   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/14/2018 11:16:20 AM