พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ผลการตัดสินกับกิจกรรม ประกวดคำขวัญ "Motto" ภายใต้หัวข้อ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยพะเยา”

พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ผลการตัดสินกับกิจกรรม ประกวดคำขวัญ "Motto"
ภายใต้หัวข้อ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยพะเยา” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา 


"ผลการตัดสินมีดังนี้" ?????

??ชนะเลิศอันดับที่ 1 นายพูนศักดิ์ มังกาละ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการฯ

??ชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวอัจฉรา คำตื้อ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการฯ

??ชนะเลิศอันดับที่ 3 นางสาว จารุวรรณ เกตุบางจาก สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการฯ


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/13/2018 4:25:49 PM