โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ และฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานทูตฝรั่งเศส ได้ตระหนักถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเป็นฐานความรู้ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น (Railway Engineering Intensive Course) ในหัวข้อเรื่อง Soft soil improvement using vertical rigid piles for railroad โดยวิทยากร Mrs. Orianne Jenck (Assistant Professor) จาก Laboratoire 3S-R, Universit? Grenoble Alpes ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิทยากรทำการถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึกแก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีศักยภาพพร้อมดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะได้อาศัยพื้นฐานที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปทำการศึกษา ค้นคว้า เพื่อความแตกฉานด้านความรู้เฉพาะทางเรื่องระบบรางต่อไป

ทั้งนี้ ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานทูตฝรั่งเศส ได้เผยแพร่การจัดฝึกอบรมครั้งและความร่วมมือในด้านการวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Laboratoire 3S-R, Universit? Grenoble Alpes นี้ผ่านเว็บไซด์

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-technologique/thailande/article/cooperation-franco-thailandaise-dans-le-renforcement-des-sols-applique-au

 


ภาพ :   ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/13/2018 11:57:32 AM