งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 “วันสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี”

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองสาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยประธานคณะทำงานสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี อาจารย์ และบุคลากรกองบริการการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 “วันสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี” ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/13/2018 11:07:48 AM