โครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการธรรมะสุขใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในองค์กร โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติและสมาธิ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน ณ วัดอนุมัติวงศ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/13/2018 11:06:18 AM