โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นำทีมบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ บริษัท Acer โดย Mr.Evis Lin General Manager Acer Inc. ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ AI และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อใช้ในองค์กร ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 32 คน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/13/2018 11:03:31 AM