โครงการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิตสหกิจศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรนิสิต
สหกิจศึกษา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น รวมทั้ง มอบเกียรติบัตรสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น โดยในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/13/2018 11:00:51 AM