โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา ระยะที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา ระยะที่ 1 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพลรบ สวัสดี บรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 61 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/13/2018 10:59:10 AM