โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis ช่วงเช้า
เป็นการบรรยาย เรื่อง “แนะนำภาพรวมระบบ iThesis และการใช้งานระบบ iThesis โดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม และช่วงบ่าย เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การใช้งานโปรแกรม endnote” โดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้งานระบบ iThesis ในการจัดทำสารนิพนธ์ สารนิพนธ์ฉบับร่าง และสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 คน ณ ห้อง ICT 1104 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/13/2018 10:57:28 AM