...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0...

...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2561
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรียนรู้ตัวอย่างการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมทั้งให้ทราบถึงแนวโน้มและอนาคตการประยุกต์ใช้ ICT ในงานด้านต่างๆ รองรับการพัฒนาประเทศให้เข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0

โดยจัดศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฮ่องกง (Hong Kong Science Museum) ในส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับระบบการติดต่อสื่อสารและระบบโทรคมนาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ระบบคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ ระบบการใช้พลังงานในเมือง ระบบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมทั้งการประหยัดไฟฟ้าและการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม


ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2018 4:25:27 PM