คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต กิจกรรมที่ 2 “เพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์ที่ปรึกษา”

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต กิจกรรมที่ 2 “เพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์ที่ปรึกษา” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (B305) ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์พรรณพิมล สุขวงษ์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    อภิรักษ์ นิลวัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2018 9:13:12 AM