คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กิจกรรมที่ 1 ติดตามและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ เรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมข้อเสนอแนะจากการดำเนินโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2018 9:17:49 AM