คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมคณะทำงานของศูนย์ฯ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ สู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองศาตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ พร้อมคณะทำงานของศูนย์ฯ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ และในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา โพธิวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร และรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องบรรยาย 307 ชั้น 3 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 

ภาพ :   นางสาวอัจฉรา ขัตธิ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/11/2018 5:54:01 PM