ขอเชิญบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

   มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ดังนั้นเพื่อให้สามารถตอบประชาชนคนในพื้นที่ต่อความคาดหวังในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และตราไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยว่า “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ” ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้ทุกคณะประกอบไปด้วย 15 คณะและ 3 วิทยาลัย ลงพื้นที่แต่ละอำเภอ เพื่อนำความรู้ไปบูรณาการร่วมกับชุมชน นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหลักสูตร และยังเป็นการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น พร้อมนำเอาปัญหา อุปสรรค และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาประยุกต์เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดแสดงนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ขึ้นเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสาธารณชนได้ศึกษาหาความรู้ เรื่องราวความเป็นมา และความภาคภูมิใจของผลการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างมากมหาวิทยาลัยพะเยายังได้บูรณาการองค์ความรู้ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ให้กับนิสิต อีกทั้งเป็นการพัฒนาชุมชนเพื่อไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปณิธานมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
         ขอเชิญบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ เข้าชมนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ณ ชั้น 2 ห้องหอจดหมายเหตุฯ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา                                    
         ติดต่อสอบถามข้อมูล งานบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยและข้อมูลพิเศษ คุณสุพร ทิพย์จักร์ นักเอกสารสนเทศ โทร. 054-466-705 ภายใน 3631

ภาพ :   วิไล จันทร์แก้ว, สุดา ใจแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    สุพร ทิพย์จักร์, วิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/11/2018 10:36:13 AM