คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้2 (ชั้น 2) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.น้ำฝน  กันมา และอาจารย์อิทธิพล  บัวย้อย มาเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/8/2018 4:43:22 PM